Forligsinstitutionen

Organisation

Forligsmænd

Ole Hasselgaard Ole Hasselgaard
Formand for forligsmændene

Født 1967 i Vejle

Uddannelse

Student 1986
Cand.jur. 1993

Erhverv

Fuldmægtig, kontorchef, lovråd og afdelingschef i Justitsministeriet 1993 - 2012
Dommerfuldmægtig ved Retten i Roskilde 1997-1998

Bibeskæftigelse m.m.

Censor på Københavns Universitet
Medlem af Straffelovrådet
Medlem af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening
Medlem af redaktionskomitéen for EU-ret & Menneskeret

 

Mette Christensen

Fhv. vicepræsident i Sø- og Handelsretten Mette Christensen
Forligsmand

Født 1945, vicepræsident i Sø- og Handelsretten fra 1994 til 2015

Uddannelse

Student 1964
Cand.jur. 1970

Erhverv

Dommerfuldmægtig ved retter i Herning, Skjern og Esbjerg 1970-1974
Fuldmægtig i Sø- og Handelsretten 1974-1977
Fuldmægtig i Østre Landsret 1977-1979
Retsassessor i Sø- og Handelsretten 1979-1984
Dommer i Sø- og Handelsrettens skifteret 1984-1994

Bibeskæftigelse m.m.

Forligsmand fra 1993
Censor ved Københavns og Århus' Universiteter
Næstformand i Teleklagenævnet
Formand for Tilsynsrådet med Udligningskontoret for Dansk Søfart
Formand for Alkas klagenævn
Formand for Sølovsudvalget
Næstformand i bestyrelsen for Ludvig og Sara Elsass fond
Næstformand i bestyrelsen for Helene Elsass Centret
Medlem af bestyrelsen for Godfred Birkedal Hatmanns Familiefond
Formand for bestyrelsen i Ragna Lemkov, født Kongsteds legat
Formand for bestyrelsen for herredsfoged Anker Westrup og hustru Henriette samt birkedommer Peter Lauritz Petersens legat
Formand for bestyrelsen i Maritim Museums Fond
Formand for Afskedigelsesnævnet nedsat af TDC og Lederforeningen i TDC
Opmand i Afskedigelsesnævnet i sager mellem Coop Danmark og LO
Medlem af Hjerteforeningens hovedbestyrelse
Medlem af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

 

Portræt THB

Fhv.Kommitteret Torsten Hesselbjerg
Forligsmand

Født 1950 i Grønland, kommitteret under Justitsministeriet fra 2009

Uddannelse

Student 1968
Officer af res.
Cand.jur. 1976

Erhverv

Politifuldmægtig i Holbæk 1976
Sekretær i Udenrigsministeriet 1976-1977
Fuldmægtig og kontorchef i Justitsministeriet 1977 - 91
Konstitueret direktør i Registertilsynet 1991-1993
Afdelingschef i Justitsministeriet 1993-1999
Rigspolitichef 2000-2008

Bibeskæftigelse m.m.

Stedfortrædende forligsmand 2004-2015
Manuduktør i strafferet ved Københavns Universitet 1978-1986 og lektor 1988-1993
Sekretær for kommissionsdomstolen vedr. Post- og Telegrafvæsenet
Formand for tjenestemandsforeningen i DJØF 1988-1993

 

Tine Vuust

Tine Vuust, landsdommer
Forligsmand, stedfortræder

Født 1964 i Århus, dommer i Østre Landsret fra 2009

Uddannelse

Student 1983
Cand.jur. 1991
Advokat 1994

Erhverv

Advokatfuldmægtig 1991-1994
Advokat 1994-2004
Dommer i Københavns Byret 2004-2008

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand fra 2011-2015
Formand for BUPL's klagenævn 2004-2011
Formand for SL's klagenævn 2005-2010
Formand for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro fra 2009
Optaget på Arbejdsrettens opmandsliste fra 2010
Sekretariatsleder i Arbejdsretten 2016

 

Mæglingsmænd

Jørn Andersen

Jørn Andersen, fhv. sekretariatschef

Født 1946 i Nibe, sekretariatschef i Arbejdsretten fra 1990-2016

Uddannelse

Student 1965
Cand.jur. 1973
Advokatbeskikkelse 1980
Mediator 2003

Erhverv

Sekretær/fuldmægtig i Justitsministeriet 1973-1982
Dommer i Københavns Byret 1982-1994
Administrerende dommer ved Retten i Ballerup 1994-2006
Dommer i Glostrup 2007

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Konsulent i Advokatsamfundet 2008

 

Ejler Bruun

Ejler Bruun, landsdommer

Født 1950 på Falster, dommer i Østre Landsret

Uddannelse

Student fra Maribo Gymnasium 1969
Cand.jur. 1975

Erhverv

Sekretær/fuldmægtig i Justitsministeriet 1975-1985
Dommer i Københavns Byret 1986-1997

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Censor ved Københavns Universitet
Dommer i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

 

Bent Østerborg

Bent Østerborg, fhv. landsdommer

Født 1945 i Bramming, dommer i Østre Landsret 1992-2008

Uddannelse

Student 1964
Cand.jur. 1970

Erhverv

Sekretær i Justitsministeriet 1970
Advokatfuldmægtig i Justitsministeriet 1971-1973
Politifuldmægtig i Helsingør 1973-1974
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1974-1980
Dommer i Københavns Byret 1980-1992
Advokatbeskikkelse 1980

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Censor ved Københavns Universitet fra 1998 og ved Århus Universitet fra 2009
Formand for det militære ankenævn i disciplinærsager 1985-2006
Næstformand i Flygtningenævnet 1985-2008
Formand for Byfornyelsesnævnet i Københavns Kommune 1987-1992
Konsulent for Schultz Information A/S 1996-2008
Konsulent for Jurist- og Økonomiforbundets Forlag A/S 2005-2008
Suppleant for Præsidiet i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 2007-2009

 

Lisbet Jensen

Fhv.Ankechef Lisbet Jensen

Født 1955 på Frederiksberg, ankechef i Ankestyrelsen fra 2009

Uddannelse

Cand.jur. 1980

Erhverv

Fuldmægtig i Københavns Kommune 1980-1986
Fuldmægtig i Arbejdsministeriet 1986-1992
Fuldmægtig i Finansministeriet 1992-1995
Kontorchef i Finansministeriet 1995-1996
Kontorchef i Arbejdsministeriet 1996-2000
Formand for Arbejdsmarkedets Ankenævn 2001-2009
Advokatfuldmægtig 2003
Formand for Arbejdsmiljøklagenævnet 2001

Bibeskæftigelse m.m.

Mæglingsmand i Forligsinstitutionen
Medredaktør af Karnov og Sociale Ydelser
Medlem af Erstatningsnævnet 2013

 

Sanne Bager

Sanne Bager, dommer

Født 1958, dommer i Københavns Byret

Uddannelse

Cand.jur. 1984
Master in Mediation and Conflict Resolution 2006

Erhverv

Ansat Justitsministeriet 1984
Dommerfuldmægtig 1986
Dommerfuldmægtig i Højesteret 1988-1992
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret 1994-1995 og 2008-2009
Konstitueret justitssekretær (personalechef) og retsassessor (sekretariatsleder) ved Københavns Byret 1996-1999
Dommer i Københavns Byret 1999
Retsmægler ved Københavns Byret 2004
Administrerende dommer i Københavns Byret 2004

Bibeskæftigelse m.m.

Medlem af Børn- og Ungeudvalget i Københavns Kommune 2000
Formand for Taksationskommissionen for Nordsjælland 2006-2010
Censor ved Københavns Universitet fra 2007
Ekstern lektor ved Københavns Universitet 2007
Underviser på Domstolsstyrelsens retsmægleruddannelse samt Domstolsakademiet
Medlem af styregruppe for Nordisk Netværk for retsmægling 2008
Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2008

 

Lennart Hem Lindblom

Lennart Hem Lindblom, statsadvokat

Født 1968, statsadvokat ved Rigsadvokaten fra 2010

Uddannelse

Student 1987
Cand.jur. 1992
Advokatbeskikkelse 1995 (deponeret)

Erhverv

Politifuldmægtig i Grønland og Frederikssund 1992-1997
Fuldmægtig, konsulent og kontorchef i Justitsministriet 1997-2006
Statsadvokat, Danmarks nationale medlem af Eurojust, Haag 2006-2010

Bibeskæftigelse m.m.

Underviser og censor ved Politiskolen i Grønland 1992-1994
Medhjælper for Statsadvokaten for Sjælland 1997-2000
Undervisningsassistent i forvaltningsret ved Københavns Universitet 1999-2002
Kasseinspektør, Justitsministeriet 2004-2006
Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2013

 

Lisbeth Lollike

Lisbeth Lollike, direktør i Lollike Consult

Uddannelse

Student 1966, Kalundborg Gymnasium
Cand.jur. 1971, Københavns Universitet

Erhverv

Direktør for Personalestyrelsen 2001-2011
Direktør for Arbejdsdirektoratet 1998-2001
Vicedirektør i Arbejdsmarkedsstyrelsen 1990-1998
Kontorchef i Arbejdsministeriets departement 1983-1990

Bibeskæftigelse m.m.

Eksternt medlem af RUC´s bestyrelse 2014
Formand for det Københavnske Teatersamarbejde 2014
Formand for Arbejdsmiljørådet 2012
Bestyrelsesformand for Nørrebro Teater 2012-2014
Medlem af ATP´s bestyrelse 2001-2011
Formand for bestyrelsen i SCK 2001-2011
Medlem af Kommunernes Lønningsnævn og Regionernes Lønnings- og Takstnævn 2001-2011
Eksternt medlem af konsistorium ved Københavns Universitet 2000-2001
Formand for offentlige chefer i Djøf samt medlem af hovedbestyrelsen i Djøf 1997-2001

Juridiske sekretærer

Ledende sekretær Birgitte Kjelgaard Andersen
Specialkonsulent Anders Østergaard

Sekretariatet

Sekretariatsmedarbejder Iben Hvass Birkebæk
Sekretariatsmedarbejder Jette H. Rasmussen
Betjentformand Steen Jensen